hmitamisel võrreldakse kaht või enamat objekti nende ühise tunnuse alusel. Rühmitamise kõige lihtsamaks (lapse seisukohalt ka esmaseks) väljundiks on ühise tunnusega objektide paari moodustamine. Hiljem tekib arusaamine ühise tunnusega esemete hulgast.

 

Ka rühmitamine on kohe käelis-sõnaline tegevus.


Rühmitamise abil korrastab laps teda ümbritsevat esemete ja nähtuste maailma ning orienteerub ajas ja ruumis.

Lasteaiamatemaatikas rühmitatakse objekte valdavalt nende kvantita­tiivsete tunnuste alusel. Vastavad tunnussõnad jagunevad nelja rühma:

 

Suurustunnused - niisama suured (ühesuurused), niisama pikad (ühe­pikkused, võrdse pikkusega), niisama kõrged (ühekõrgused), niisama laiad (ühelaiused) jt;

Asenditunnused - samal kõrgusel, samal kohal, ühel pool (vasakul, pare­mal), ees, taga, äärel, keskel jt;

Ajatunnused- samal ajal, üheaegselt, sama kiiresti.

Arvude võrdlemisel- võrdselt.